Nyheter och tips

Press­med­de­lande

Getsocial och Rabadang går samman – bildar ny stor­kon­cern inom marknadsföring.

De två byråerna Getsocial och Rabadang från Olofström respek­tive Karlshamn har gått samman under gemensamt ägande i en nybildad koncern. Målet är att bli en ny stor­spe­lare inom mark­nads­fö­ring i södra Sverige. 

Press­med­de­lande

100% AI-gene­­re­­rade bilder i Sweden Rock Festivals & Get­so­ci­als kampanj

Reklam­by­rån Getsocial har till­sam­mans med Sweden Rock Festival och Stu­di­e­främ­jan­det Musik tagit fram en reklam­kam­panj där alla bilder är AI-gene­re­rade. Kam­pan­jens mål är att upp­märk­samma Sweden Rock-kollo, ett gemensamt initiativ för att uppmuntra, stödja och främja tjejer som vill spela hårdrock. 

Press­med­de­lande

Reklam­by­rån Getsocial vinner DI Gasell i Blekinge län

Tillväxt om 368% på bara 4 år 

Press­med­de­lande

Getsocial ett av Sveriges snabbast växande företag 

Dagens industri hyllar varje år Sveriges mest fram­gångs­rika bolag genom att utse de snabbast växande företagen till Gasell­fö­re­tag. I år finns Getsocial med bland dessa. 

Press­med­de­lande

Getsocial ingår unikt samarbete med Ekon. Dr. Lisa Källström

Getsocial är sydöstra Sveriges snabbast växande reklam­byrå. Under 2021 dub­ble­ra­des omsätt­ningen och bolaget öppnade sitt femte kontor i Växjö. Med mål­sätt­ningen att bli sydöstra Sveriges största reklam­byrå år 2025 stärker nu Getsocial sin kom­pe­tens­pool. Nu går Getsocial och Lisa Källström, doktor i mark­nads­fö­ring, in i ett exklusivt samarbete via Lisas bolag Källström & Källström. Syftet är att till­sam­mans koppla teori till praktik och erbjuda en del av den stora kunskap som Lisa har från akademins värld till Get­so­ci­als kunder. Lisa kommer i projekten att bidra med stra­te­gisk insikt. 

Till­ba­kablick

En till­ba­kablick under Pride Month

2019 valde poli­ti­kerna i Söl­vesborgs Kommun att sluta hissa pri­de­flag­gan på sina kommunala flagg­stänger. Kom­mun­led­ningen beslutade att endast stats­vap­net och den svenska flaggan skulle få hissas med argu­men­tet av att det var mest neutralt. Frågan upp­märk­sam­ma­des i media och intrycket runt om i Sverige blev snabbt att Söl­vesborgs Kommun var bakåtsträvare. 

Aktuellt

Get­so­ci­als vd utnämns till årets unga före­ta­gare år 2020 i Olofström!

Varje år delas fyra olika priser ut som är kopplade till lokalt före­ta­gande i Olofström. Detta för att hylla före­ta­gare som utmärker sig något extra. Det finns fyra olika kate­go­rier, där Get­so­ci­als vd Alfred Appelros vann priset inom kategorin ”årets unga före­ta­gare år 2020”! 

Aktuellt

För­svars­mak­ten och Getsocial tecknar avsikts­förklaring kring kompetensförsörjning.

Getsocial blir första reklam­byrå i landet att med För­svars­mak­ten teckna en avsikts­förklaring, tänkt att stärka kompetens- och per­sonal­för­sörj­ningen för de båda parterna. Genom det nya sam­ar­be­tet vill Getsocial under­lätta för sina anställda att även ha ett del­tidsen­ga­ge­mang inom För­svars­mak­ten, samtidigt som För­svars­mak­ten vill stödja Get­so­ci­als rekry­te­ring av med­ar­be­tare med militär bakgrund. 

Aktuellt

Namntung styrelse till Getsocial

Getsocial är sydöstra Sveriges snabbast växande reklam­byrå. Under år 2020 dub­ble­ra­des omsätt­ning och bolaget öppnade kontor både i Kristi­an­stad och Jönköping. Med mål­sätt­ning att bli sydöstra Sveriges största reklam­byrå år 2025 stärker nu Getsocial sin stra­te­giska ledning med en namntung styrelse. 

Tips

Praktik inom mediebranschen

Praktik är i dem flesta fall en win-win situation för både företag och den stu­de­rande. Vi på Getsocial tycker det är viktigt att få testa sina vingar och chansen till jobb är stor efter att haft sin praktik hos oss. Här kan du få en inblick i hur tidigare prak­ti­kan­ter har reflek­te­rat och även lite tips och idéer på hur du själv kan tänka när det kommer till din praktik. 

Tips

5 saker att tänka på innan du skapar en hemsida

Är du i tankarna på att starta eller förnya en hemsida för din verk­sam­het? För att få en så bra hemsida som möjligt kan det vara bra att reflek­tera över vissa saker innan. Jag kommer i denna artikel att tipsa om vad som är viktigt att tänka på när du ska göra om eller skapa en helt ny hemsida för din verksamhet. 

Case

(Själv)lysande inläggs­se­rie för Länsförsäkringar

Reflexen spelar en central roll i att göra varje dag säker efter skymning. Ändå väljer många att skippa den. 

Tips

5 vanliga misstag som förstör din typografi

En genom­tänkt typografi är väsentlig för att på ett tydligt sätt få igenom sitt budskap och skicka rätt signaler. En miss kan göra att den mest väl­skrivna texten tappar sitt syfte. I denna artikel går jag igenom fem vanliga typo­gra­fi­tab­bar och hur man undviker dem! 

Tips

Så skriver du sök­mo­to­rop­ti­me­rat innehåll och artiklar

Knappa ihop lite text, det är väl ingen konst? De allra flesta av oss har nog betyg i svenska, erfa­ren­het av att skriva uppsatser och vet hur man gör någorlunda käll­kri­tisk research på internet. Men om inne­hål­let på din hemsida ska sticka ut i dagens brus krävs det lilla extra. Det är faktiskt, vare sig du gillar det eller inte, lite av en konst.