Vi är Get­social

Allt bör­jade med en före­tag­sam 20-åring och en ny appro­ach på mark­nads­fö­ring. Fem år senare är Get­social den snab­bast väx­ande byrån i Ble­kinge län med decen­nium av exper­tis inom soci­ala medier, con­tent­pro­duk­tion, webb­de­sign, gra­fisk form­giv­ning, copy­wri­ting och vägen till älsk­värda varumärken.

Så här gör vi på Getsocial

Vare sig du har varu­mär­kes­ma­nu­a­ler och mark­nads­av­del­ning eller allt i huvu­det som enskild ent­re­pre­nör vill vi veta allt. Vi grä­ver, vän­der, vri­der, river och byg­ger till bud­ska­pet träf­far så hårt att det inte und­går någon. Där­ef­ter ska­pas vägen från era kun­ders flö­den till dess öns­ke­lista. Allt i sam­råd med, allt rap­por­te­rat och inget läm­nat åt slumpen.

Var­för välja oss?

Vi må vara en reklam­byrå, men vi är inte en byrå som för­sö­ker lösa allt med mer reklam. Vårt sanna fokus är en bättre fun­ge­rande verk­sam­het med ett varu­märke som är lätt att för­stå och älska — oav­sett vägen dit. 


Några av oss är från bran­schen på köpar- eller säl­jar­si­dan sedan bör­jan av arbets­li­vet, några kom­mer från helt andra håll, och vi är näs­tan alla från helt olika bak­grun­der.

Vad som enar oss är er framgång.