Skriven av

Alfred Appelros

För­svars­mak­ten och Get­social teck­nar avsikts­förklaring kring kompetensförsörjning.

Getsocial blir första reklambyrå i landet att med Försvarsmakten teckna en avsiktsförklaring, tänkt att stärka kompetens- och personalförsörjningen för de båda parterna. Genom det nya samarbetet vill Getsocial underlätta för sina anställda att även ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som Försvarsmakten vill stödja Getsocials rekrytering av medarbetare med militär bakgrund.

- Att sam­ar­beta med andra arbets­gi­vare och orga­ni­sa­tio­ner är vik­tigt för att För­svars­mak­ten ska lyc­kas med per­sonal­för­sörj­ningen. Sam­ar­be­tet med Get­social, som är en snabb­väx­ande och ambi­tiös arbets­gi­vare, kan erbjuda många av våra duk­tiga med­ar­be­tare en spän­nande och utveck­lande kar­riär sam­ti­digt som de kan tjänst­göra hos oss på del­tid. De merit­vär­den och yrkes­kom­pe­ten­ser som vår per­so­nal får under sin tjänst­gö­ring i För­svars­mak­ten är myc­ket gång­bar på arbets­mark­na­den, säger Klas Eksell, För­svars­mak­tens personaldirektör.

- Get­social är syd­östra Sve­ri­ges snab­bast väx­ande reklam­byrå. Vi har en stark vär­de­rings­grund och ett inte­gre­rat håll­bar­hets­ar­bete som lig­ger väl i linje med vårt sam­ar­bete med För­svars­mak­ten. Vi vill attra­hera duk­tiga talanger som ser en fram­tid inom reklam­bran­schen kopp­lat till ett högre syfte som det inne­bär att arbeta för För­svars­mak­ten, säger Alfred Appel­ros, VD Getsocial.

Genom sitt sam­ar­bete vill För­svars­mak­ten och Get­social arbeta aktivt med att skapa en håll­bar arbets­mark­nad och vill med denna ambi­tion bidra till ung­do­mars insteg på arbets­mark­na­den, mång­fald på arbets­plat­serna och möj­lig­het till kar­riär­väx­ling genom hela yrkeslivet.

Kon­takt
Jonas Wann­berg, För­svars­mak­ten
jonas.wannberg@mil.se


Alfred Appel­ros, VD Get­social
Tele­fon: +46  738 483 633
E‑post: alfred@getsocial.se

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail