5 vanliga misstag som förstör din typografi

En genomtänkt typografi är väsentlig för att på ett tydligt sätt få igenom sitt budskap och skicka rätt signaler. En miss kan göra att den mest välskrivna texten tappar sitt syfte. I denna artikel går jag igenom fem vanliga typografitabbar och hur man undviker dem!

1. Använder för många typsnitt

Det kan vara frestande att använda många typsnitt i ett försök att göra designen mer intres­sant, men i många fall kan det vara kontra­pro­duk­tivt eftersom läs­bar­he­ten och tyd­lig­he­ten i designen minskar. Att kombinera mer än två typsnitt på ett bra sätt är svårt och kräver mycket övning och kunskap om typografi. 

Gör så här istället

I de flesta fallen räcker det med ett lättläst typsnitt för bröd­tex­ten och ett typsnitt med lite mer karaktär för rubriker och under­ru­bri­ker. Sidor som FontPair är bra resurser för inspi­ra­tion om du kör fast.

Behöver du ändå krydda till designen lite är det i många fall bättre att expe­ri­men­tera med typ­snit­tets vikt eller färg. På så sätt kan du öka eller minska fokus på texten i en layout men ändå hålla den konsistent.

2. Bygger en för svag visuell hierarki

För att guida läsarens öga att uppfatta den vik­ti­gaste infor­ma­tio­nen först är det viktigt att bygga en stark och kon­se­kvent visuell hierarki. Detta är viktigt för att läsaren snabbt ska kunna uppfatta vad texten handlar om och på så sätt bli intres­se­rade att läsa mer. Om texten är enformig och saknar en tydlig hierarki riskerar man att tappa läsaren på vägen.

Gör så här istället

För att bygga en stark visuell hierarki är det viktigt med kontrast mellan de olika elementen. Kontrast kan du skapa genom att använda olika typsnitt, byta vikt eller färg på texten, förändra storleken på texten eller använda ett grafiskt element som guidar ögat till rätt plats. 

Nyckeln är att med någon av dessa metoder framhäva de mest väsent­liga delarna av texten så att läsaren snabbt kan uppfatta den vik­ti­gaste informationen.

3. Breddar ut texten för att få den att passa

Ibland händer det att man vill fylla ut ett utrymme i en layout. Då kan det vara frestande att dra ut texten för att göra den bredare eller högre. Detta är en dålig idé eftersom typ­snit­tet oftast är noggrant, pro­por­tio­ner­ligt utformat för att göra det lätt att läsa och uppfatta texten. Om man ändrar pro­por­tio­nerna på texten så minskar läs­bar­he­ten. Det kan bli extra pro­ble­ma­tiskt för läsaren om texten är lite längre.

Gör så här istället

Om du verkligen behöver få texten att bli bredare eller högre kan du istället justera avståndet mellan bok­stä­verna. Detta är ett mer logiskt till­vä­ga­gångs­sätt som inte minskar läs­bar­he­ten eller förstör originaltypsnittet.

4. Använder typsnitt för fel ändamål

En annan typo­gra­fi­synd är använ­dan­det av ett visst typsnitt i helt fel kontext. Exem­pel­vis om man använder ett lekfullt typsnitt till en års­rap­port kan detta ge ett intryck av att företaget är oseriöst – trots att rapporten är mycket väl­skri­ven. Ett annat exempel är om en innovativ startup använder ett tra­di­tio­nellt typsnitt. Då kan mål­grup­pens känsla bli att företaget är mossigt eller gam­mal­mo­digt, trots att deras inno­va­tion är revolutionerande. 

Gör så här istället

Lösningen är här att genom research och varu­mär­kes­ar­bete ta reda på hur företaget vill framstå och utefter det välja ett typsnitt som matchar rätt känsla. Analysera gärna andra varu­mär­kens grafiska profil för att samla idéer.

“Det finns inga dåliga typsnitt, bara felaktiga använd­nings­om­rå­den”
– Lukas Holgersson

5. Använder för lite whitespace

”White­space”, eller tomrum, är det tomma området runt grafiska element eller text­pa­ra­gra­fer. Om man har för lite white­space blir layouten rörig och gör det svårt för ögat att fokusera på någonting över huvud taget.

Gör så här istället

Genom att använda sig av white­space ger man elementen utrymme att andas och man kan enklare gruppera element som hör ihop med varandra.

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss