Skriven av

Lukas Holgersson

5 van­liga miss­tag som för­stör din typografi

En genomtänkt typografi är väsentlig för att på ett tydligt sätt få igenom sitt budskap och skicka rätt signaler. En miss kan göra att den mest välskrivna texten tappar sitt syfte. I denna artikel går jag igenom fem vanliga typografitabbar och hur man undviker dem!

1. Använ­der för många typsnitt

Det kan vara fres­tande att använda många typ­snitt i ett för­sök att göra desig­nen mer intres­sant, men i många fall kan det vara kontra­pro­duk­tivt eftersom läs­bar­he­ten och tyd­lig­he­ten i desig­nen mins­kar. Att kom­bi­nera mer än två typ­snitt på ett bra sätt är svårt och krä­ver myc­ket övning och kun­skap om typografi. 

Gör så här istället

I de flesta fal­len räc­ker det med ett lätt­läst typ­snitt för bröd­tex­ten och ett typ­snitt med lite mer karak­tär för rubri­ker och under­ru­bri­ker. Sidor som Font­Pair är bra resur­ser för inspi­ra­tion om du kör fast.

Behö­ver du ändå krydda till desig­nen lite är det i många fall bättre att expe­ri­men­tera med typ­snit­tets vikt eller färg. På så sätt kan du öka eller minska fokus på tex­ten i en lay­out men ändå hålla den konsistent.

2. Byg­ger en för svag visu­ell hierarki

För att guida läsa­rens öga att upp­fatta den vik­ti­gaste infor­ma­tio­nen först är det vik­tigt att bygga en stark och kon­se­kvent visu­ell hie­rarki. Detta är vik­tigt för att läsa­ren snabbt ska kunna upp­fatta vad tex­ten hand­lar om och på så sätt bli intres­se­rade att läsa mer. Om tex­ten är enfor­mig och sak­nar en tyd­lig hie­rarki ris­ke­rar man att tappa läsa­ren på vägen.

Gör så här istället

För att bygga en stark visu­ell hie­rarki är det vik­tigt med kon­trast mel­lan de olika ele­men­ten. Kon­trast kan du skapa genom att använda olika typ­snitt, byta vikt eller färg på tex­ten, för­ändra stor­le­ken på tex­ten eller använda ett gra­fiskt ele­ment som gui­dar ögat till rätt plats. 

Nyc­keln är att med någon av dessa meto­der fram­häva de mest väsent­liga delarna av tex­ten så att läsa­ren snabbt kan upp­fatta den vik­ti­gaste informationen.

3. Bred­dar ut tex­ten för att få den att passa

Ibland hän­der det att man vill fylla ut ett utrymme i en lay­out. Då kan det vara fres­tande att dra ut tex­ten för att göra den bre­dare eller högre. Detta är en dålig idé eftersom typ­snit­tet oftast är nog­grant, pro­por­tio­ner­ligt utfor­mat för att göra det lätt att läsa och upp­fatta tex­ten. Om man änd­rar pro­por­tio­nerna på tex­ten så mins­kar läs­bar­he­ten. Det kan bli extra pro­ble­ma­tiskt för läsa­ren om tex­ten är lite längre.

Gör så här istället

Om du verk­li­gen behö­ver få tex­ten att bli bre­dare eller högre kan du istäl­let justera avstån­det mel­lan bok­stä­verna. Detta är ett mer logiskt till­vä­ga­gångs­sätt som inte mins­kar läs­bar­he­ten eller för­stör originaltypsnittet.

4. Använ­der typ­snitt för fel ändamål

En annan typo­gra­fi­synd är använ­dan­det av ett visst typ­snitt i helt fel kon­text. Exem­pel­vis om man använ­der ett lek­fullt typ­snitt till en års­rap­port kan detta ge ett intryck av att före­ta­get är ose­ri­öst – trots att rap­por­ten är myc­ket väl­skri­ven. Ett annat exem­pel är om en inno­va­tiv star­tup använ­der ett tra­di­tio­nellt typ­snitt. Då kan mål­grup­pens känsla bli att före­ta­get är mos­sigt eller gam­mal­mo­digt, trots att deras inno­va­tion är revolutionerande. 

Gör så här istället

Lös­ningen är här att genom rese­arch och varu­mär­kes­ar­bete ta reda på hur före­ta­get vill fram­stå och utef­ter det välja ett typ­snitt som mat­char rätt känsla. Ana­ly­sera gärna andra varu­mär­kens gra­fiska pro­fil för att samla idéer.

“Det finns inga dåliga typ­snitt, bara fel­ak­tiga använd­nings­om­rå­den”
– Lukas Holgersson

5. Använ­der för lite whitespace

”White­space”, eller tom­rum, är det tomma områ­det runt gra­fiska ele­ment eller text­pa­ra­gra­fer. Om man har för lite white­space blir lay­ou­ten rörig och gör det svårt för ögat att foku­sera på någon­ting över huvud taget.

Gör så här istället

Genom att använda sig av white­space ger man ele­men­ten utrymme att andas och man kan enklare grup­pera ele­ment som hör ihop med varandra.

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail