100% AI-gene­re­rade bilder i Sweden Rock Festivals & Get­so­ci­als kampanj

Reklambyrån Getsocial har tillsammans med Sweden Rock Festival och Studiefrämjandet Musik tagit fram en reklamkampanj där alla bilder är AI-genererade. Kampanjens mål är att uppmärksamma Sweden Rock-kollo, ett gemensamt initiativ för att uppmuntra, stödja och främja tjejer som vill spela hårdrock.

“Vi är stolta över att ha skapat en reklam­kam­panj som är innovativ, med ett viktigt budskap. Vi hoppas att den bidrar till att öka repre­sen­ta­tio­nen av kvinnor inom hård­roc­ken och inspi­re­rar fler tjejer att delta i Sweden Rock-kollo”

- Alfred Appelros, VD och grundare av Getsocial
Hård­roc­ken hör till musik­bran­schens allra mest mans­do­mi­ne­rade genrer. Sweden Rock Festival har till­sam­mans med Stu­di­e­främ­jan­det årligen arran­ge­rat ett skräd­dar­sytt rockkollo för tjejer i åldern 14 — 17 år. På kollot finns det flera replo­ka­ler och möj­lig­he­ter för del­ta­garna att leva, lära och andas rockmusik i fem dagar.

“AI-tekniken kommer starkt och snabbt nu, och detta kändes som ett bra tillfälle för oss att lära oss mer. I just denna kampanj riktar vi ju oss mot en lite yngre målgrupp än vi van­ligt­vis brukar göra, och vi hoppas att AI-bilderna ger extra upp­märk­sam­het till kampanjen och till vårt hjär­te­pro­jekt Sweden Rock-kollo”

- Sofia Lacinai, Mark­nads­chef & Vice VD på Sweden Rock Festival

Kam­panj­bil­derna är skapade med AI-verktygen DALL·E 2, Mid­jour­ney och Stable Diffusion. Alla bygger på samma princip: Använ­da­ren skriver en text som beskriver vad som ska genereras och pro­gram­met genererar en unik bild. Genom att justera texten och olika inställ­ningar i pro­gram­met kan man få fram det önskade resultatet.

“Kreativ AI har utveck­lats oerhört snabbt under det senaste året, vi tror att det kommer bli ett viktigt verktyg för kreatörer under 2023. AI-verktygen kan användas till allt från idége­ne­re­ring och inspi­ra­tion till ett alter­na­tiv till stockbilder”

- Lukas Hol­gers­son, Art Director på Getsocial

Vid frågor vänligen kontakta
Alfred Appelros, VD och grundare Getsocial
E‑post: alfred@getsocial.se

Getsocial är en reklam­byrå med avdel­ningar inom strategy, per­for­mance och creative. Bolaget grundades 2015 och omsatte under 2021 över 16 miljoner. Företaget har idag 18 anställda och kontor i Olofström, Kristi­an­stad, Stockholm, Jönköping och Växjö. Under 2022 har företaget både vunnit DI Gasell, Guld­äpp­let och prisats som Årets Upp­stic­kare vid Kristi­an­stads närings­livs­gala samt cer­ti­fi­e­rats som A Great Place to Work.

Sweden Rock är Skan­di­na­vi­ens största hård­rocks­fes­ti­val. Varje år lockas besökare från runt 50 länder till Söl­vesborg, där de bjuds på över 90 konserter i en mix av klassisk rock, hårdrock, syd­stats­rock och metal. Sweden Rock är känt för att hålla en hög nivå på service, och den vän­skap­liga atmo­sfä­ren har blivit ett av fes­ti­va­lens främsta signum. Utöver den årliga fes­ti­va­len har Sweden Rock numera ett tid­nings­ma­ga­sin, drycker och livsstils­pro­duk­ter samlade under sitt varumärke.

Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. De är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av stu­die­cirk­lar, utbild­ningar, kul­turupp­le­vel­ser och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i deras stu­die­cirk­lar och kurser.

Press­med­de­lande 03-02-2023

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss