Skriven av

Pierre Svensson

Så skri­ver du sök­mo­to­rop­ti­me­rat inne­håll och artiklar

Knappa ihop lite text, det är väl ingen konst? De allra flesta av oss har nog betyg i svenska, erfarenhet av att skriva uppsatser och vet hur man gör någorlunda källkritisk research på internet. Men om innehållet på din hemsida ska sticka ut i dagens brus krävs det lilla extra. Det är faktiskt, vare sig du gillar det eller inte, lite av en konst.

Lyck­ligt­vis krä­ver inte denna konst­form någon större talang, utan sna­rare lite för­kun­ska­per om sök­mo­torn och en söka­res inten­tio­ner. Det hand­lar i grun­den om att ha ett tyd­ligt syfte och se till att inne­hål­let fyl­ler det.

Hur väl­jer då sök­mo­to­rerna vil­ket inne­håll som ska fin­nas på första sidan av sökre­sul­ta­ten? För att lät­tare för­stå vad som skil­jer sök­mo­to­rop­ti­me­rat inne­håll från ett stycke text behö­ver vi få lite klar­het i hur en sök­mo­tor fun­ge­rar. Eftersom Google utan tve­kan är den världs­le­dande och mest kända sök­mo­torn, kom­mer den att stå i fokus i denna artikel.

Så fun­ge­rar Goog­les sökmotor

Google äls­kar inne­håll – så myc­ket att den har hund­ra­tals mil­jar­der webb­si­dor med inne­håll i sitt sökin­dex. Sökin­dexet är ett kon­stant väx­ande bib­li­o­tek av webb­si­dor som mil­jar­der för­fråg­ningar mat­chas mot varje vecka. I dags­lä­get består detta bib­li­o­tek av över 100 000 000 giga­byte infor­ma­tion!

I takt med att allt mer infor­ma­tion hit­tar ut på inter­net och sökin­dexet växer, ökar ris­ken för sprid­ning av falsk, miss­vi­sande eller brist­fäl­lig infor­ma­tion. Detta inne­bär att Google kon­ti­nu­er­ligt måste utveckla och för­fina sina algo­rit­mer (något som de gör flera gånger om året) för att vara ikapp med inter­nets utveckling.

Det fanns en tid då man full­stän­digt kunde proppa en sida full med stora sökord, skriva låg­kva­li­ta­tivt eller pla­gi­e­rat inne­håll och ranka etta på kort tid. År 2020 är Google myc­ket smar­tare än så. Den för­står bättre vad söka­ren letar efter och vet var rätt infor­ma­tion finns.

Genom att fak­tiskt för­stå söka­rens inten­tion och ana­ly­sera allt nytt inne­håll som indexe­ras, kan Google idag mat­cha sök­ter­mer mot rele­vant och vär­de­full infor­ma­tion – näs­tan varje gång. Tiderna av så kal­lad ”nyc­kelords­stopp­ning” och andra fula tricks för att mani­pu­lera sök­mo­torn är förbi. Numera bestraf­fas sådana ful­tricks med lägre ran­king och tas i många fall bort från sökin­dexet helt och hållet.

Så hur fun­ge­rar egent­li­gen Goog­les sökal­go­ritm idag? Som exem­pel kan vi reda ut vad som hände när du hit­tade hit, om det var via Google det vill säga.

Det är inte värst rim­ligt att du är här för att du letade efter ”mat för guld­fis­kar”. Även om jag skulle baka in orden ”mat för guld­fis­kar” lite här och där skulle du inte bli hän­vi­sad hit. Goog­les arti­fi­ci­ella intel­li­gens har redan kate­go­ri­se­rat denna sida, ”läst” arti­keln och lärt sig vad den hand­lar om.

Kanske hit­tar du mig ändå någon­stans på sida 251 bland alla andra mindre rele­vanta sidor, men vad skulle du göra så långt bak när du redan hit­tat en arti­kel på alltomguldfiskar.se bland toppresultaten?

Där­e­mot kanske du sökte efter något i still med ”hur man skri­ver inne­håll som ran­kar på Google”? Då hit­tade du hit för att Goog­les algo­ritm för­stått att denna arti­kel besva­rar din fråga.

Men hur visste då egent­li­gen Google att denna arti­kel var rele­vant och bra nog för dig? Det finns inte ett, sim­pelt svar på den frå­gan. Google är ju givet­vis inte den världs­le­dande sök­mo­torn för inget. Istäl­let är det ca. 200 ran­king­fak­to­rer som avgör vil­ken ran­king din sida och ditt inne­håll för­tjä­nar. Här är ett urval av några av de vik­ti­gaste rankingfaktorerna:

 • Inne­hål­lets struk­tur, kva­li­tet och syfte
 • Skri­ben­tens befo­gen­het och kompetens
 • Inlän­kar från andra, väl­kända och rele­vanta sidor
 • Använ­dar­vän­lig­het och mobilanpassning
 • Sid­has­tig­het

Att utföra en söka­na­lys och vad det innebär

Ett av de vik­ti­gaste momen­ten innan man sät­ter igång att hamra på tan­gent­bor­det är att göra en söka­na­lys, eller sökordsanalys.

Om du vill pub­li­cera en arti­kel i syfte att öka din syn­lig­het i sök­mo­to­rerna bör du vara säker på att någon över huvud taget söker på det du pla­ne­rar att skriva om. Här gäl­ler det att använda sitt sunda för­nuft och tänka efter hur sök­mo­torn fak­tiskt används. Hur ser ditt eget sök­be­te­ende ut? Att pub­li­cera arti­keln “Mina favo­rit­snö­skot­rar” är knap­past ett vin­nande kon­cept för att öka tra­fi­ken till din hem­sida, så vida du inte är en kändis.

I sin allra enk­laste form kan en söka­na­lys vara att spåna, tänka logiskt, och använda sig av Goog­les egna för­slag och “rela­te­rade sök­ningar”. Här får vi helt gra­tis reda på vad folk fak­tiskt söker efter, och det är en super­bra utgångs­punkt för eget, sök­mo­to­rop­ti­me­rat innehåll.

Givet­vis är söka­na­lys myc­ket dju­pare och bre­dare än så. Vill man till exem­pel veta hur lön­samt ämnet fak­tiskt är, eller hur hård kon­kur­ren­sen är, kan man behöva använda sig av ett SEO-verk­tyg som Ahrefs eller SEMrush. Man kan också ta hjälp av en expert på Getsocial.

Snåla inte med innehåll

Google finns till för att leta upp exakta svar på kom­plexa frå­gor. Där­för är det vik­tigt för dig som skri­bent att till­go­dose behov och se till att dina svar är ordent­ligt genomarbetade.

Om du till exem­pel ska skriva arti­keln ”hur man lagar en snö­sko­ter” till­go­do­ser du inte söka­rens behov genom att skriva ”Plocka upp en skift­nyc­kel och börja skruva”. Du behö­ver fun­dera på vad som lig­ger bakom frå­gan, eftersom det givet­vis inte finns ett kort­fat­tat svar. Arti­keln bör även täcka saker som:

 • Hur man fel­sö­ker snöskotern
 • Skill­na­den mel­lan olika model­ler av snöskotrar
 • Vilka verk­tyg man behö­ver och var man hit­tar dem
 • …med mera

När en fråga besva­ras finns det ofta följd­frå­gor. Vilka följd­frå­gor behö­ver du besvara?

Artik­lar som täc­ker mer infor­ma­tion har all­tid en större chans att ranka över artik­lar som ger kort­fat­tade svar och sak­nar tyd­lig­het. Snåla inte med innehållet!

… men håll det relevant

Om jag söker efter infor­ma­tion om hur jag lagar min snö­sko­ter är det inte rätt tid att för­söka lära mig hur jag lac­ke­rar om den. Lägg inte till ett nytt avsnitt utan att fun­dera på om det är rele­vant, bara för att du vill trycka in lite mer text.

Google kom­mer mer eller mindre att igno­rera irre­le­vant inne­håll som dess­utom kan för­virra eller göra ett dåligt intryck hos läsa­ren. Spara hellre avsnit­tet med tvi­vel­ak­tig rele­vans till en sepa­rat arti­kel där du täc­ker det ämnet istället.

Jäm­för med konkurrenterna

När du pla­ne­rar din arti­kel är det otro­ligt nyt­tigt att söka på nyc­kelor­den eller ter­merna du rik­tat dig in på. Ana­ly­sera sedan toppre­sul­ta­ten och ställ dig frågorna:

 • Vad är bra med dessa artik­lar eller sidor?
 • Vad är mindre bra?
 • Vad sak­nas i inne­hål­let och vad skulle jag själv vilja se mer av?
 • Besva­ras frå­gan på ett tyd­ligt och detal­je­rat vis?
 • Hur kan jag göra detta bättre?

Glöm inte att anteckna det du kom­mer fram till. Om det är uppen­bart att kon­kur­ren­terna har bris­ter finns det goda chan­ser att slå bort dem från topp tre – om du kan pro­du­cera något bättre det vill säga. Google vill all­tid hän­visa till det bästa, mest rele­vanta och detal­je­rade svaret.

Om du dess­utom hit­tar ”använ­dar-gene­re­rat inne­håll” högt upp bland sökre­sul­ta­ten (t.ex. forum­trå­dar) är dina chan­ser att ranka ännu större. Eftersom sådant inne­håll kan pub­li­ce­ras av vem som helst, är t.ex. ett inlägg på ett for­dons-com­mu­nity oftast inte lika pålit­ligt som webb­si­dan för ett före­tag som till­ver­kar snö­skot­rar. Detta vet även Google.

Finns det redan ett stort utbud av artik­lar om ditt ämne som ver­kar till­räck­liga? Fun­dera då på om det verk­li­gen är en smart tidsin­ve­ste­ring att skriva om samma sak.

Stick ut ur mängden

Om det redan finns artik­lar om ditt ämne behö­ver du kunna sticka ut ur mäng­den. Det kan också vara ett sätt att fram­tids­säkra ditt inne­håll och göra det svå­rare att slå bort dig vid ett senare tillfälle.

Erbjud din publik något unikt som ingen annan erbju­der. Sit­ter du på infor­ma­tion eller sta­tistik som inte finns på inter­net? Har du kre­a­tiva syn­vinklar och ser mer än bara hel­he­ten i ämnet? Dela med dig av det!

Dina läsare kom­mer att upp­skatta det unika vär­det i ditt inne­håll och det kom­mer där­för ge dig en för­del över kon­kur­ren­terna i sökre­sul­ta­ten. Ingen vill läsa kly­schor och gene­riska svar de redan hört, men alla vill ta del av något nytt.

Skri­ver du per­son­ligt inne­håll, som till exem­pel en blogg? Skriv då som dig själv! Våga använda din humor, var lite egen­dom­lig och för­sök ald­rig att kopi­era någon annans ton eller formuleringar.

Varva tex­ten med gra­fik och annan media

Detta tips hänger ihop lite med att sticka ut ur mäng­den, men att använda media i artik­lar och på sidor har fak­tiskt flera fördelar.

Att mötas av en ”wall of text” är säl­lan sär­skilt attrak­tivt. Det beror så klart lite på vad ämnet hand­lar om och hur omfat­tande det är, men många gånger vill ögat gärna se lite gra­fik och annan media. Inne­håll bör vara enga­ge­rande och läro­rikt, inte svår­läst och långdraget.

Varva där­för tex­ten med bild, video, eller ljud. Du kan också använda dig av tabel­ler, gra­fer, lis­tor och citat. Allt behö­ver och bör inte pre­sen­te­ras i ett rått text­for­mat – gör det lite roli­gare att läsa arti­keln så enga­ge­rar du dina läsare och ökar uppe­hålls­ti­den på din sida.

För­sök att und­vika stock­bil­der och pro­du­cera istäl­let ditt eget bild­ma­te­rial när det är möj­ligt. På så sätt erbju­der du också det där unika och ovän­tade, där kon­kur­ren­ten kanske använ­der en trå­kig, över­an­vänd bild eller rent av ingen alls.

Länka ut till andra sidor

Att hän­visa till käl­lor, rekom­men­dera andra resur­ser och tipsa om lik­nande sidor är all­tid ett plus. För­u­tom att göra inne­hål­let ännu mer vär­de­fullt för läsa­ren, hjäl­per det sök­mo­to­rerna att lät­tare för­stå vad ditt inne­håll hand­lar om. Detta kan alltså hjälpa din ran­king och fak­tiskt göra tex­ten lite snäl­lare mot ögat.

Se till att endast hän­visa till pålit­liga käl­lor och över­driv det inte. Det är menings­löst att trycka in ett stort antal län­kar i tron att det kom­mer hjälpa ran­kingen. För­sök inte att mani­pu­lera ran­kingen. Håll det istäl­let natur­ligt och skriv för läsaren.

Skriv för läsa­ren, inte för sökmotorn

Som jag nämnde tidi­gare är det inte längre möj­ligt att mani­pu­lera till sig hög ran­king på Google. Det är där­för ingen mening att på något sätt skriva i syfte att sök­mo­to­rop­ti­mera eller fuska till sig ett par ”extra­po­äng”.

Skriv istäl­let för läsa­ren – för om inne­hål­let är intres­sant för läsa­ren är det intres­sant för Google. Sök­mo­tor­vän­ligt inne­håll inne­bär idag egent­li­gen bara ett använ­dar­vän­ligt inne­håll – text som lätt kan för­stås av en män­ni­ska och till­go­dose beho­vet som lig­ger bakom sök­ningen. Det söka­ren letar efter är det söka­ren ska hitta först – ingen­ting annat.

“Con­tent is King”

Visst ska­dar det inte att få med sina sökord eller ter­men i arti­keln så att algo­rit­merna lät­tare för­står sig på den, men hel­he­ten och tyd­lig­he­ten är det allra vik­ti­gaste. Exakta sökord är inte längre lika aktu­ella som de en gång var. Istäl­let job­bar Google med att för­stå söka­rens inten­tion med hjälp av maski­nin­lär­ning och synonymer.

Dela upp tex­ten i lagom långa styc­ken, besvara frå­gorna tyd­ligt under respek­tive rubri­ker, inklu­dera detal­jer utan att göra det för utdra­get och framförallt…

Använd en tyd­lig struk­tur och ha en ännu tyd­li­gare poäng

Struk­tu­ren kan avgöra skill­na­den mel­lan fan­tas­tiskt inne­håll som ran­kar etta i en kon­kur­rens­kraf­tig nisch, och ett vär­de­löst stycke text som ald­rig bry­ter sig in på sida tre av sökre­sul­ta­ten. Det spe­lar ingen roll om du har ett fläck­fritt språk­bruk, helt utan gram­ma­tik- och stav­fel om din poäng ändå inte når fram.

Redan när du fast­ställt vil­ket ämne ditt inne­håll ska handla om bör nästa steg vara att fun­dera över struk­tu­ren. Ställ dig själv frågorna:

 • Vad är syf­tet med inne­hål­let och vad vill jag förmedla?
 • Hur för­med­lar jag mitt bud­skap så enkelt och logiskt som möjligt?
 • I vil­ket for­mat ska jag pre­sen­tera inne­hål­let för att det ska vara lätt att ta till sig?

Lycka till med ditt skri­vande och att ranka högre i sökmotorerna!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail