Så skriver du sök­mo­to­rop­ti­me­rat innehåll och artiklar

Knappa ihop lite text, det är väl ingen konst? De allra flesta av oss har nog betyg i svenska, erfarenhet av att skriva uppsatser och vet hur man gör någorlunda källkritisk research på internet. Men om innehållet på din hemsida ska sticka ut i dagens brus krävs det lilla extra. Det är faktiskt, vare sig du gillar det eller inte, lite av en konst.

Lyck­ligt­vis kräver inte denna konstform någon större talang, utan snarare lite för­kun­ska­per om sökmotorn och en sökares inten­tio­ner. Det handlar i grunden om att ha ett tydligt syfte och se till att inne­hål­let fyller det.

Hur väljer då sök­mo­to­rerna vilket innehåll som ska finnas på första sidan av sökre­sul­ta­ten? För att lättare förstå vad som skiljer sök­mo­to­rop­ti­me­rat innehåll från ett stycke text behöver vi få lite klarhet i hur en sökmotor fungerar. Eftersom Google utan tvekan är den världs­le­dande och mest kända sökmotorn, kommer den att stå i fokus i denna artikel.

Så fungerar Googles sökmotor

Google älskar innehåll – så mycket att den har hund­ra­tals miljarder webbsidor med innehåll i sitt sökindex. Sökin­dexet är ett konstant växande bibliotek av webbsidor som miljarder för­fråg­ningar matchas mot varje vecka. I dagsläget består detta bibliotek av över 100 000 000 gigabyte infor­ma­tion!

I takt med att allt mer infor­ma­tion hittar ut på internet och sökin­dexet växer, ökar risken för spridning av falsk, miss­vi­sande eller brist­fäl­lig infor­ma­tion. Detta innebär att Google kon­ti­nu­er­ligt måste utveckla och förfina sina algo­rit­mer (något som de gör flera gånger om året) för att vara ikapp med internets utveckling.

Det fanns en tid då man full­stän­digt kunde proppa en sida full med stora sökord, skriva låg­kva­li­ta­tivt eller plagierat innehåll och ranka etta på kort tid. År 2020 är Google mycket smartare än så. Den förstår bättre vad sökaren letar efter och vet var rätt infor­ma­tion finns.

Genom att faktiskt förstå sökarens intention och analysera allt nytt innehåll som indexeras, kan Google idag matcha söktermer mot relevant och värdefull infor­ma­tion – nästan varje gång. Tiderna av så kallad ”nyc­kelords­stopp­ning” och andra fula tricks för att mani­pu­lera sökmotorn är förbi. Numera bestraf­fas sådana fultricks med lägre ranking och tas i många fall bort från sökin­dexet helt och hållet.

Så hur fungerar egent­li­gen Googles sökal­go­ritm idag? Som exempel kan vi reda ut vad som hände när du hittade hit, om det var via Google det vill säga.

Det är inte värst rimligt att du är här för att du letade efter ”mat för guld­fis­kar”. Även om jag skulle baka in orden ”mat för guld­fis­kar” lite här och där skulle du inte bli hänvisad hit. Googles arti­fi­ci­ella intel­li­gens har redan kate­go­ri­se­rat denna sida, ”läst” artikeln och lärt sig vad den handlar om.

Kanske hittar du mig ändå någon­stans på sida 251 bland alla andra mindre relevanta sidor, men vad skulle du göra så långt bak när du redan hittat en artikel på alltomguldfiskar.se bland toppresultaten?

Däremot kanske du sökte efter något i still med ”hur man skriver innehåll som rankar på Google”? Då hittade du hit för att Googles algoritm förstått att denna artikel besvarar din fråga.

Men hur visste då egent­li­gen Google att denna artikel var relevant och bra nog för dig? Det finns inte ett, simpelt svar på den frågan. Google är ju givetvis inte den världs­le­dande sökmotorn för inget. Istället är det ca. 200 ran­king­fak­to­rer som avgör vilken ranking din sida och ditt innehåll förtjänar. Här är ett urval av några av de vik­ti­gaste rankingfaktorerna:

 • Inne­hål­lets struktur, kvalitet och syfte
 • Skri­ben­tens befo­gen­het och kompetens
 • Inlänkar från andra, välkända och relevanta sidor
 • Använ­dar­vän­lig­het och mobilanpassning
 • Sid­has­tig­het

Att utföra en sökanalys och vad det innebär

Ett av de vik­ti­gaste momenten innan man sätter igång att hamra på tan­gent­bor­det är att göra en sökanalys, eller sökordsanalys.

Om du vill publicera en artikel i syfte att öka din synlighet i sök­mo­to­rerna bör du vara säker på att någon över huvud taget söker på det du planerar att skriva om. Här gäller det att använda sitt sunda förnuft och tänka efter hur sökmotorn faktiskt används. Hur ser ditt eget sök­be­te­ende ut? Att publicera artikeln “Mina favo­rit­snö­skot­rar” är knappast ett vinnande koncept för att öka trafiken till din hemsida, så vida du inte är en kändis.

I sin allra enklaste form kan en sökanalys vara att spåna, tänka logiskt, och använda sig av Googles egna förslag och “rela­te­rade sökningar”. Här får vi helt gratis reda på vad folk faktiskt söker efter, och det är en superbra utgångs­punkt för eget, sök­mo­to­rop­ti­me­rat innehåll.

Givetvis är sökanalys mycket djupare och bredare än så. Vill man till exempel veta hur lönsamt ämnet faktiskt är, eller hur hård kon­kur­ren­sen är, kan man behöva använda sig av ett SEO-verktyg som Ahrefs eller SEMrush. Man kan också ta hjälp av en expert på Getsocial.

Snåla inte med innehåll

Google finns till för att leta upp exakta svar på komplexa frågor. Därför är det viktigt för dig som skribent att till­go­dose behov och se till att dina svar är ordent­ligt genomarbetade.

Om du till exempel ska skriva artikeln ”hur man lagar en snöskoter” till­go­do­ser du inte sökarens behov genom att skriva ”Plocka upp en skift­nyc­kel och börja skruva”. Du behöver fundera på vad som ligger bakom frågan, eftersom det givetvis inte finns ett kort­fat­tat svar. Artikeln bör även täcka saker som:

 • Hur man felsöker snöskotern
 • Skill­na­den mellan olika modeller av snöskotrar
 • Vilka verktyg man behöver och var man hittar dem
 • …med mera

När en fråga besvaras finns det ofta följd­frå­gor. Vilka följd­frå­gor behöver du besvara?

Artiklar som täcker mer infor­ma­tion har alltid en större chans att ranka över artiklar som ger kort­fat­tade svar och saknar tydlighet. Snåla inte med innehållet!

… men håll det relevant

Om jag söker efter infor­ma­tion om hur jag lagar min snöskoter är det inte rätt tid att försöka lära mig hur jag lackerar om den. Lägg inte till ett nytt avsnitt utan att fundera på om det är relevant, bara för att du vill trycka in lite mer text.

Google kommer mer eller mindre att ignorera irre­le­vant innehåll som dessutom kan förvirra eller göra ett dåligt intryck hos läsaren. Spara hellre avsnittet med tvi­vel­ak­tig relevans till en separat artikel där du täcker det ämnet istället.

Jämför med konkurrenterna

När du planerar din artikel är det otroligt nyttigt att söka på nyc­kelor­den eller termerna du riktat dig in på. Analysera sedan toppre­sul­ta­ten och ställ dig frågorna:

 • Vad är bra med dessa artiklar eller sidor?
 • Vad är mindre bra?
 • Vad saknas i inne­hål­let och vad skulle jag själv vilja se mer av?
 • Besvaras frågan på ett tydligt och detal­je­rat vis?
 • Hur kan jag göra detta bättre?

Glöm inte att anteckna det du kommer fram till. Om det är uppenbart att kon­kur­ren­terna har brister finns det goda chanser att slå bort dem från topp tre – om du kan producera något bättre det vill säga. Google vill alltid hänvisa till det bästa, mest relevanta och detal­je­rade svaret.

Om du dessutom hittar ”användar-genererat innehåll” högt upp bland sökre­sul­ta­ten (t.ex. forum­trå­dar) är dina chanser att ranka ännu större. Eftersom sådant innehåll kan pub­li­ce­ras av vem som helst, är t.ex. ett inlägg på ett fordons-community oftast inte lika pålitligt som webbsidan för ett företag som till­ver­kar snö­skot­rar. Detta vet även Google.

Finns det redan ett stort utbud av artiklar om ditt ämne som verkar till­räck­liga? Fundera då på om det verkligen är en smart tidsin­ve­ste­ring att skriva om samma sak.

Stick ut ur mängden

Om det redan finns artiklar om ditt ämne behöver du kunna sticka ut ur mängden. Det kan också vara ett sätt att fram­tids­säkra ditt innehåll och göra det svårare att slå bort dig vid ett senare tillfälle.

Erbjud din publik något unikt som ingen annan erbjuder. Sitter du på infor­ma­tion eller statistik som inte finns på internet? Har du kreativa syn­vinklar och ser mer än bara helheten i ämnet? Dela med dig av det!

Dina läsare kommer att uppskatta det unika värdet i ditt innehåll och det kommer därför ge dig en fördel över kon­kur­ren­terna i sökre­sul­ta­ten. Ingen vill läsa klyschor och generiska svar de redan hört, men alla vill ta del av något nytt.

Skriver du per­son­ligt innehåll, som till exempel en blogg? Skriv då som dig själv! Våga använda din humor, var lite egen­dom­lig och försök aldrig att kopiera någon annans ton eller formuleringar.

Varva texten med grafik och annan media

Detta tips hänger ihop lite med att sticka ut ur mängden, men att använda media i artiklar och på sidor har faktiskt flera fördelar.

Att mötas av en ”wall of text” är sällan särskilt attrak­tivt. Det beror så klart lite på vad ämnet handlar om och hur omfat­tande det är, men många gånger vill ögat gärna se lite grafik och annan media. Innehåll bör vara enga­ge­rande och lärorikt, inte svårläst och långdraget.

Varva därför texten med bild, video, eller ljud. Du kan också använda dig av tabeller, grafer, listor och citat. Allt behöver och bör inte pre­sen­te­ras i ett rått text­for­mat – gör det lite roligare att läsa artikeln så engagerar du dina läsare och ökar uppe­hålls­ti­den på din sida.

Försök att undvika stock­bil­der och producera istället ditt eget bild­ma­te­rial när det är möjligt. På så sätt erbjuder du också det där unika och oväntade, där kon­kur­ren­ten kanske använder en tråkig, över­an­vänd bild eller rent av ingen alls.

Länka ut till andra sidor

Att hänvisa till källor, rekom­men­dera andra resurser och tipsa om liknande sidor är alltid ett plus. Förutom att göra inne­hål­let ännu mer vär­de­fullt för läsaren, hjälper det sök­mo­to­rerna att lättare förstå vad ditt innehåll handlar om. Detta kan alltså hjälpa din ranking och faktiskt göra texten lite snällare mot ögat.

Se till att endast hänvisa till pålitliga källor och överdriv det inte. Det är menings­löst att trycka in ett stort antal länkar i tron att det kommer hjälpa rankingen. Försök inte att mani­pu­lera rankingen. Håll det istället naturligt och skriv för läsaren.

Skriv för läsaren, inte för sökmotorn

Som jag nämnde tidigare är det inte längre möjligt att mani­pu­lera till sig hög ranking på Google. Det är därför ingen mening att på något sätt skriva i syfte att sök­mo­to­rop­ti­mera eller fuska till sig ett par ”extra­po­äng”.

Skriv istället för läsaren – för om inne­hål­let är intres­sant för läsaren är det intres­sant för Google. Sök­mo­tor­vän­ligt innehåll innebär idag egent­li­gen bara ett använ­dar­vän­ligt innehåll – text som lätt kan förstås av en människa och till­go­dose behovet som ligger bakom sökningen. Det sökaren letar efter är det sökaren ska hitta först – ingenting annat.

“Content is King”

Visst skadar det inte att få med sina sökord eller termen i artikeln så att algo­rit­merna lättare förstår sig på den, men helheten och tyd­lig­he­ten är det allra vik­ti­gaste. Exakta sökord är inte längre lika aktuella som de en gång var. Istället jobbar Google med att förstå sökarens intention med hjälp av maski­nin­lär­ning och synonymer.

Dela upp texten i lagom långa stycken, besvara frågorna tydligt under respek­tive rubriker, inkludera detaljer utan att göra det för utdraget och framförallt…

Använd en tydlig struktur och ha en ännu tydligare poäng

Struk­tu­ren kan avgöra skill­na­den mellan fan­tas­tiskt innehåll som rankar etta i en kon­kur­rens­kraf­tig nisch, och ett värdelöst stycke text som aldrig bryter sig in på sida tre av sökre­sul­ta­ten. Det spelar ingen roll om du har ett fläck­fritt språkbruk, helt utan grammatik- och stavfel om din poäng ändå inte når fram.

Redan när du fast­ställt vilket ämne ditt innehåll ska handla om bör nästa steg vara att fundera över struk­tu­ren. Ställ dig själv frågorna:

 • Vad är syftet med inne­hål­let och vad vill jag förmedla?
 • Hur förmedlar jag mitt budskap så enkelt och logiskt som möjligt?
 • I vilket format ska jag pre­sen­tera inne­hål­let för att det ska vara lätt att ta till sig?

Lycka till med ditt skrivande och att ranka högre i sökmotorerna!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss