Skriven av

Alfred Appelros

Namn­tung sty­relse till Getsocial

Getsocial är sydöstra Sveriges snabbast växande reklambyrå. Under år 2020 dubblerades omsättning och bolaget öppnade kontor både i Kristianstad och Jönköping. Med målsättning att bli sydöstra Sveriges största reklambyrå år 2025 stärker nu Getsocial sin strategiska ledning med en namntung styrelse.

- Vi är myc­ket glada över att kunna knyta till oss en så kom­pe­tent och erfa­ren sty­relse. Detta ger oss en stra­te­gisk styrka som kom­mer att gynna både oss som bolag, våra kun­der och med­ar­be­tare. Säger Alfred Appel­ros, VD på Get­social, 26 år gammal

Sty­rel­sen kom­mer att bestå av Sten Nor­din, f.d. Lands­höv­ding i Ble­kinge och Finans­bor­gar­råd i Stock­holms stad, som tar plats som ord­fö­rande i sty­rel­sen. Leda­mö­ter blir Kristina Stut­ter­heim, Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör System­bo­la­get, och Peter Thor­man, f.d. mång­å­rig VD i kon­sult­bo­la­get Soft­house. Även ägarna Alfred Appel­ros och David Appel­ros tar plats som leda­mö­ter i styrelsen.

- Jag ser myc­ket fram emot upp­dra­get att leda arbe­tet i Get­so­ci­als nya sty­relse. Bola­get har haft en fan­tas­tisk till­växt under sin rela­tivt korta histo­ria och ägar­nas mål för fram­ti­den är stora. Resan för Get­social har bara bör­jat! Säger Sten Nor­din, till­trä­dande styrelseordförande.

Den nya sty­rel­sen stär­ker Get­so­ci­als posi­tion som en av de mest ton­gi­vande reklam­by­rå­erna i syd­östra Sve­rige. Kristina Stu­ter­heim som tar plats som leda­mot i sty­rel­sen är en erfa­ren chef och ledare som ver­kat i olika typer av bolag och orga­ni­sa­tio­ner, såväl nystar­tade som väle­ta­ble­rade som Rikste­a­tern och Lärar­för­bun­det. Med mång­å­rig bak­grund inom mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion blir Kristina en till­gång i arbe­tet med Get­so­ci­als fort­satta utveckling.

- Jag är jät­te­glad att jag fått för­tro­en­det att arbeta i Get­so­ci­als sty­relse. Ägarna har höga ambi­tio­ner för fram­ti­den och jag ser fram emot att få bidra på den resan. Säger Kristina Stut­ter­heim, till­trä­dande styrelseledamot

Sty­rel­sen till­trä­der sam­ti­digt som per­so­nal­styr­kan växer. Under år 2020 växte bola­get från 8 till 14 med­ar­be­tare. Peter Thor­man som också tar plats som leda­mot i sty­rel­sen har lång leda­rer­fa­ren­het från väx­ande orga­ni­sa­tio­ner. Bland annat har Peter fram­förallt inne­haft rol­ler som VD inter­na­tio­nellt och natio­nellt i IT-sek­torn. Dess­utom har Peter under åren även varit leda­mot i flera sty­rel­ser både i Sve­rige och utom­lands, samt är för när­va­rande även sty­rel­se­le­da­mot i Ble­kinge Busi­ness Incubator.

- Här­ligt med ett bolag som tror på fram­ti­den och som vågar satsa så utta­lat på till­växt, här sak­nas inte ambi­tio­ner. Det ska bli här­ligt att för­söka vara med och bidra till Get­so­ci­als fort­satta resa uppåt och framåt. Säger Peter Thor­man, till­trä­dande styrelseledamot.

Enligt pro­gnos skall Get­social omsätta mel­lan 15–20 mil­jo­ner under 2021 och blir då räk­nat till omsätt­ning och per­so­nal­stor­lek en av de största reklam­by­rå­erna på marknaden.

Vid frå­gor kontakta

Alfred Appel­ros, 0738 483 633, alfred@getsocial.se
eller
Sten Nor­din, 0702 834 49, stenrnordin@gmail.com

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail