Getsocial och Rabadang går samman – bildar ny stor­kon­cern inom marknadsföring.

De två byråerna Getsocial och Rabadang från Olofström respektive Karlshamn har gått samman under gemensamt ägande i en nybildad koncern. Målet är att bli en ny storspelare inom marknadsföring i södra Sverige.

– Getsocial och Rabadang passar perfekt ihop. Vi kom­plet­te­rar varandra väl både när det gäller tjänster och erfa­ren­het. Vi har dessutom väldigt lika kultur och inställ­ning till hur man driver ett fram­gångs­rikt och hållbart företag, säger Alfred Appelros, grundare av Getsocial. Bolagen backas också upp av starka delägare i form av Per-Anders Johansson och Roger Johansson, med stor erfa­ren­het av att verka som aktiva ägare för bolag i tillväxt. Per-Anders är känd som grundare av Cimon-koncernen med säte i Karlshamn och Roger kommer senast från en tjänst som VD på Spar­ban­ken i Karlshamn. De tidigare ägarna av respek­tive bolag blir kvar i verk­sam­he­terna.

Initialt kommer de två företagen verka som fri­stående varu­mär­ken men med ett tätt samarbete, för att så småningom bilda ett gemensamt bolag. Bolagens befint­liga kunder får enbart positiva för­änd­ringar i form av djupare kompetens, bredare tjäns­te­ut­bud och större kapacitet. Branschen befinner sig i snabb för­änd­ring. AI-utveck­ling och annan ny teknik behöver kom­bi­ne­ras med stra­te­gisk kompetens, i en alltmer komplex och spännande värld.

– Sam­man­slag­ningen är positiv både för våra kunder och med­ar­be­tare. Våra kunder får tillgång till ny kompetens och stor erfa­ren­het. Samtidigt behåller de den trygghet och de kon­takt­per­so­ner de har idag, säger Mikael Svensson, grundare av Rabadang och sty­rel­se­ord­fö­rande i den nya koncernen.

VD för koncernen blir David Appelros, som senast kommer från rollen som byråchef i Getsocial.

– Till­sam­mans blir vi en av regionens största spelare med kontor i Karlshamn, Kristi­an­stad, Olofström, Växjö och Stockholm. Vi erbjuder en ovanligt stor bredd och kan därmed leverera ett svårsla­get erbju­dande. Genom att kombinera våra olika kom­pe­ten­ser kan vi utan tvekan skryta med att vara branschle­dande, säger David Appelros, till­trä­dande VD för koncernen.

Före­tags­fakta

Getsocial grundades av närings­livs­pro­fi­len Alfred Appelros. Detta gjorde han redan som 20-åring och därefter har Getsocial vuxit snabbt. Bland annat vann bolaget för två år sedan DI Gasells pris som snabbast växande Gasell­fö­re­tag i Blekinge. Bolaget har sin kärna i digital mark­nads­fö­ring och var bland annat först i Sverige med en kampanj med AI-gene­re­rade bilder förra året.

Rabadang grundades i sin ursprung­liga form redan 1998 av Mikael Svensson, som sedan tidigare hade många års erfa­ren­het från stora reklam­by­råer i Stockholm och Karlshamn. Rabadang har sedan starten haft en stabil och lönsam tillväxt. Idag är byrån en av södra Sveriges bredaste, med kom­pe­ten­ser inom mark­nads­fö­ring, webb, sociala medier och 3D.

Den nya koncernen kommer att finnas repre­sen­te­rad på de fem orterna Karlshamn, Kristi­an­stad, Olofström, Växjö och Stockholm. Till­sam­mans omsätter företagen nära 30 miljoner kronor och är strax över 20 anställda.

För mer infor­ma­tion,
vänligen kontakta

Alfred Appelros
alfred@getsocial.se
0738 — 483 633

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss