Integri­tets­po­licy

Getsocial kommer inte att samla in någon infor­ma­tion om besökande individer, utom när det finns ett specifikt behov och då infor­me­ras besökaren av detta.

När du besöker Get­so­ci­als hemsida, samlar Get­so­ci­als webb­ser­ver in viss grund­läg­gande infor­ma­tion som exem­pel­vis din inter­net­tjäns­te­le­ve­ran­törs domännamn, vilka sidor som besöks på webb­plat­sen, och när detta skett.

Vi använder denna infor­ma­tion endast för att analysera använd­ningen av denna webbplats för att förbättra webb­plat­sen. Vi samlar inte in någon personlig iden­ti­fi­er­bar infor­ma­tion om besökare.

Cookies

När du besöker Get­so­ci­als webbplats används cookies (textfiler som placeras på din dator), vilket är infor­ma­tion som gör det möjligt att behålla din anslut­ning till webb­plat­sen. Denna webbplats kan använda cookies för att anpassa webb­plat­sen till vilken typ av enhet som du har för att pre­sen­tera inne­hål­let på bästa sätt, för att byta och anpassa språk och/eller för andra ändamål. Dessa cookies samlar inte in eller lagrar per­son­upp­gif­ter. Du kan neka använd­ningen av cookies, läs mer nedan.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en web­ba­na­lys­tjänst som till­han­da­hålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa admi­nist­ra­tö­ren av webb­plat­sen att analysera hur besökare använder webb­plat­sen. Infor­ma­tio­nen som genereras av en sådan cookie genom din använd­ning av webb­plat­sen (inklusive din IP-adress) kommer att vida­re­be­fordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna infor­ma­tion i syfte att utvärdera er använd­ning av webbsidan, sam­man­ställa rapporter av akti­vi­te­ter på webb­plat­sen och till­han­da­hålla andra tjänster i samband med akti­vi­te­ter på webb­plat­sen och använd­ning av Internet. Google kan också överföra denna infor­ma­tion till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar infor­ma­tio­nen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behand­ling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Hur man kan avböja använd­ningen av Cookies

Du kan neka använd­ningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställ­ningar i din webb­lä­sare. Men om du gör det du kan förlora några använd­bara funk­tio­ner såsom “per­so­na­li­se­ring av webb­plat­sen” och “Kom ihåg mig” funktioner.