Läns­för­säk­ringar Blekinge

Den lokala favoriten i hela Sverige

Vi hjälpte Läns­för­säk­ringar Blekinge

CONTENTPRODUKTION

MARKETING AUTOMATION

SOCIALA MEDIER

STRATEGI

Läns­för­säk­ringar Blekinge har en efter­strä­vans­värd mark­nads­po­si­tion. Med över hälften av länets befolk­ning som kunder berörs de flest av Läns­för­säk­ringar Blekinges kom­mu­ni­ka­tion. År 2019 fick vi frågan att stärka kom­mu­ni­ka­tio­nen med banken och för­säk­rings­bo­la­gets befint­liga kunder. Vi valde ut två stra­te­giskt viktiga fokus­om­rå­den. Marketing auto­ma­tion och flödet i sociala medier. Genom att arbeta nära hela orga­ni­sa­tio­nen och med en djup kund­livs­a­na­lys i ryggen ställde vi om till ett mer enga­ge­rande flöde med innehåll och smart auto­ma­ti­se­rad kom­mu­ni­ka­tion. Ett år senare har LF Blekinge ökat sin räckvidd på Facebook med 170% och börjat kom­mu­ni­cera auto­ma­ti­se­rat och stra­te­giskt med alla kundgrupper.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss