Ecom­boos­ter

Grafisk profil & webb

Ecom­boos­ter är en pris­be­lönt moln­tjänst som fokuserar på att under­lätta admi­nist­ra­tion för e‑handelsföretag. Vi på Getsocial fick i uppdrag att uppdatera Ecom­boos­ters grafiska profil och hemsida för att åter­spegla före­ta­gets vär­de­ringar och kompetens.

Tjänsten gör att kundens verk­sam­het blir mer effektiv, vilket i sin tur tillåter snabbare expan­de­ring. Detta har vi översatt till den grafiska profilen genom att kombinera den första bokstaven i deras namn, e, till­sam­mans med en pil som pekar uppåt som sym­bo­li­se­rar tillväxt.

För att bättre kom­mu­ni­cera att företaget står för inno­va­tion, trygghet och personlig approach har vi ytter­li­gare kom­plet­te­rat den grafiska profilen med en fräsch och lugn färg­pa­lett och ett elegant typsnitt.

Vi fick dessutom arbeta med budskapet för att göra det tydligare. Detta arbete resul­te­rade i en modern och elegant webbplats som hjälper Ecom­boos­ters poten­ti­ella kunder att snabbt förstå vad servicen erbjuder och hur den kan effek­ti­vi­sera just deras verksamhet.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss