Skriven av

Alfred Appelros

Vad förändras år 2021?

För några dagar sedan skrev jag en artikel om att framtiden är förutsägbar. Detta stämmer i mångt och mycket. Vi är troligen i ett läge där framtiden är långt mer förutsägbar än den tidigare varit. Detta på grund av att vi återigen kommer att kunna göra många av de saker som pandemin begränsat oss från.

Detta skall däremot inte tolkas som att vi återgår till samma samhälle som innan pandemin. Den som tror att vi inte skapat nya beteende, fått nya insikter och hittat nya intressen är fel ute. Mycket kommer att återgå till det som varit tidigare, men mycket kommer också att vara förändrat.

Vad har då för­änd­rats på ett mer eller mindre bestående sätt enligt mig?

 • Oro och osäkerhet.
  Resor, restau­rang­be­sök, fes­ti­va­ler och annat kommer att tillåtas stegvis. Likväl kommer kundernas oro minska stegvis. Under pandemin har generösa avbok­nings­vill­kor varit en stor USP. Även efteråt kommer kunder i större utsträck­ning vilja ha hängslen och livrem innan de genomför ett köp. Så gäller även frågan om hygien, där sjuk­när­varo på jobbet, avstånd i köer, handsprit osv. säker­li­gen kommer ett bestå till viss del. Vi har också under pandemin bevittnat en orolig värld med mer rap­por­te­ring om våld, splitt­ring och hat på platser där vi inte tidigare sett det i samma utsträck­ning. Detta kommer lyfta frågan om säkerhet allt mer.
 • Digital kon­sum­tion och möten.
  Under pandemin har många sett för­de­larna av att mötas digitalt. Speciellt företag vars rese­kost­na­der minskat. Affärs­re­san­det lär bytas ut mot allt fler digitala möten, något som är bra både för klimatet och före­ta­gens resultat. Även tiden vi spenderar i digitala medier kommer att vara fortsatt hög. Digi­ta­li­se­ringen har tagit stora kliv framåt och det är huvud­sak­li­gen där vi kan kom­mu­ni­cera med våra kunder även i fort­sätt­ningen. Detta ställer krav på kvalité för att nå ut i bruset när allt fler ökar kvan­ti­te­ten på sina mark­nads­fö­ringsin­sat­ser i de digitala kanalerna.
 • Socialt ansvars­ta­gande.
  Frågan om företags sociala ansvars­ta­gande har aldrig varit så stor som nu. När digi­ta­li­se­ringen gör att kon­su­men­ter får allt fler produkter att välja mellan som är allt mer lika varandra så är det naturligt att titta på företags sociala ansvars­ta­gande. Skill­na­den nu är bara att denna utveck­ling tog raketfart under 2020. Under pandemin har agnarna skiljts från vetet i frågor som huruvida företagen förändrat sina verk­sam­he­ter med smitt­skydd eller ekonomi som främsta orsak. Om de har tagit frågor om jämlikhet på allvar utifrån t.ex. Black Lives Matter-debatten. De som tar sig ann håll­bar­hets­ar­bete på ett ambitiöst, osjäl­viskt och trans­pa­rent sätt kommer att vinna mycket mark efter pandemin.

Hur skall då företag hantera dessa för­änd­ringar ur min kom­mu­ni­ka­tiva synvinkel? Jo, nu är det dags att öka för­änd­rings­tem­pot och se över det som alltid varit. För­vänt­ning­arna och öns­ke­må­len från kunderna har flyttats fram samtidigt som deras upp­märk­sam­het har rört sig till nya kanaler. För att överleva på den nya normala marknaden gäller det att flytta med och gärna vara ett steg före. Under 2021 bör du enligt mig pri­o­ri­tera 4 saker:

 1. Rannsaka ert håll­bar­hets­ar­bete.
  Låt håll­bar­het genomsyra allt ni gör och våga ligga i framkant. Våga förändra verk­sam­he­ten i grunden om så krävs. Lägg sedan kraft på att kom­mu­ni­cera det ni gör.
 2. Öka pri­o­ri­te­ringen av digitalt.
  Medi­espen­de­ring­arna är inte i paritet med kundernas upp­märk­sam­het. När majo­ri­te­ten av upp­märk­sam­he­ten är digitala kanaler bör också din mark­nads­fö­rings­bud­get vara där.
 3. Gör äkta bra innehåll
  I digitala kanaler går det inte att kom­mu­ni­cera på samma sätt som i tra­di­tio­nella kanaler. Här väljer algo­rit­mer och kundernas beteenden vilka som skall få synas. Skapa då innehåll och reklam som är anpassat för detta, inte främst det du vill säga.
 4. Ge kunden trygghet.
  Pri­o­ri­tera att ge kunden trygghet i sitt köp. Genom till exempel generösa villkor och säker­hets­åt­gär­der som du kom­mu­ni­ce­rar tydligt. Samt genom en support som är till­gäng­lig när kunden väl behöver den och med en ser­vice­nivå du gärna skryter med.

Lycka till i det nya normala!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail