Skriven av

Alfred Appelros

Fram­ti­den har ald­rig varit så förutsägbar

Bra kommunikation handlar oftast om timing. Att förmedla budskapet vid rätt tidpunkt är nästan alltid den viktigaste faktorn i bra marknadsföring. Självklart skall budskapet i sig vara övertygande, engagerande och lockande, men att sälja varma vinterjackor en varm sommardag är det få som gör ens med den mest välproducerade annonsen.

Nu är för första gången fram­ti­den kanske rik­tigt för­ut­säg­bar. Vi vet näm­li­gen ett antal saker som med väl­digt stor san­no­lik­het kom­mer att full­stän­digt för­ändra de flesta män­ni­skors var­dag inom en rela­tivt snar fram­tid. Vi vet att föl­jande tro­li­gen kom­mer att ske under det kom­mande halvåret.

  • Att ett vac­cin är på väg att dis­tri­bue­ras över världen.
  • Att restrik­tio­nerna grad­vis kom­mer att minska.
  • Att män­ni­skor allt mer kom­mer att ha möj­lig­het att återgå till ett nor­malt liv med resor, större sam­lingar av män­ni­skor, fes­ter, arbete på kon­tor osv.
  • Att det finns ett under­tryckt kon­sum­tions­be­hov inom alla dessa områden.

Möj­lig­he­terna till att vara ste­get före har alltså ald­rig varit större än nu. För fram­ti­den är så pass för­ut­säg­bar. Om du arbe­tar inom någon av dessa områ­den med mark­nad och för­sälj­ning, nyttja då läget för guds skull! Det är nu du har chan­sen att för­be­reda kom­mu­ni­ka­tion som slår an på dessa områ­den. Det är dags att för­be­reda kam­pan­jen för resorna och festkläderna.

Dock är det vik­tigt att komma ihåg att vi fort­fa­rande inte vet exakt när timingen är rätt. Det finns myc­ket osä­ker­het kring när alla de saker vi vet kom­mer att inträffa. Där­för är mitt bud­skap inte att du skall starta kam­pan­jer, annon­ser eller andra för­sälj­nings­in­sat­ser inom dessa områ­den. Mitt bud­skap är att du skall för­be­reda dem, så att de är redo att kic­kas igång när timingen är helt rätt. För den dagen kom­mer snart!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail