Prak­tik inom mediebranschen

Prak­tik är i dem flesta fall en win-win situ­a­tion för både före­tag och den stu­de­rande. Vi på Get­social tyc­ker det är vik­tigt att få testa sina vingar och chan­sen till jobb är stor efter att haft sin prak­tik hos oss. Här kan du få en inblick i hur tidi­gare prak­ti­kan­ter har reflek­te­rat och även lite tips och idéer på hur du själv kan tänka när det kom­mer till din praktik.

5 saker att tänka på innan du ska­par en hemsida

Är du i tan­karna på att starta eller för­nya en hem­sida för din verksamhet?
För att få en så bra hem­sida som möj­ligt kan det vara bra att reflek­tera över vissa saker innan. Jag kom­mer i denna arti­kel att tipsa om vad som är vik­tigt att tänka på när du ska göra om eller skapa en helt ny hem­sida för din verksamhet.

5 van­liga miss­tag som för­stör din typografi

En genom­tänkt typo­grafi är väsent­lig för att på ett tyd­ligt sätt få ige­nom sitt bud­skap och skicka rätt sig­na­ler. En miss kan göra att den mest väl­skrivna tex­ten tap­par sitt syfte. I denna arti­kel går jag ige­nom fem van­liga typo­gra­fi­tab­bar och hur man und­vi­ker dem!

Så skri­ver du sök­mo­to­rop­ti­me­rat inne­håll och artiklar

Knappa ihop lite text, det är väl ingen konst? De allra flesta av oss har nog betyg i svenska, erfa­ren­het av att skriva upp­sat­ser och vet hur man gör någorlunda käll­kri­tisk rese­arch på inter­net. Men om inne­hål­let på din hem­sida ska sticka ut i dagens brus krävs det lilla extra. Det är fak­tiskt, vare sig du gil­lar det eller inte, lite av en konst.