För­svars­mak­ten och Get­social teck­nar avsikts­förklaring kring kompetensförsörjning.

Get­social blir första reklam­byrå i lan­det att med För­svars­mak­ten teckna en avsikts­förklaring, tänkt att stärka kom­pe­tens- och per­sonal­för­sörj­ningen för de båda par­terna. Genom det nya sam­ar­be­tet vill Get­social under­lätta för sina anställda att även ha ett del­tidsen­ga­ge­mang inom För­svars­mak­ten, sam­ti­digt som För­svars­mak­ten vill stödja Get­so­ci­als rekry­te­ring av med­ar­be­tare med mili­tär bakgrund.

Namn­tung sty­relse till Getsocial

Get­social är syd­östra Sve­ri­ges snab­bast väx­ande reklam­byrå. Under år 2020 dub­ble­ra­des omsätt­ning och bola­get öpp­nade kon­tor både i Kristi­an­stad och Jön­kö­ping. Med mål­sätt­ning att bli syd­östra Sve­ri­ges största reklam­byrå år 2025 stär­ker nu Get­social sin stra­te­giska led­ning med en namn­tung styrelse.

Vad för­änd­ras år 2021?

För några dagar sedan skrev jag en arti­kel om att fram­ti­den är för­ut­säg­bar. Detta stäm­mer i mångt och myc­ket. Vi är tro­li­gen i ett läge där fram­ti­den är långt mer för­ut­säg­bar än den tidi­gare varit. Detta på grund av att vi åter­i­gen kom­mer att kunna göra många av de saker som pan­de­min begrän­sat oss från.

Fram­ti­den har ald­rig varit så förutsägbar

Bra kom­mu­ni­ka­tion hand­lar oftast om timing. Att för­medla bud­ska­pet vid rätt tid­punkt är näs­tan all­tid den vik­ti­gaste fak­torn i bra mark­nads­fö­ring. Själv­klart skall bud­ska­pet i sig vara över­ty­gande, enga­ge­rande och loc­kande, men att sälja varma vin­ter­jac­kor en varm som­mar­dag är det få som gör ens med den mest väl­pro­du­ce­rade annonsen.